Advokatanpartsselskabet
Per Bengtsson

Om os

Advokatfirmaet Per Bengtsson blev stiftet i 2013 af advokat Per Bengtsson. Firmaet blev i 2021 omdannet til Advokatanpartsselskabet Per Bengtsson.

Vi er alle erfarne advokater, der igennem mange år har været beskæftiget med strafferet, hvilket gør os til specialister på området. Du kan derfor trygt overlade dit forsvar til os og være sikker på at få det bedst mulige udfald af din straffesag.

 • Stor erfaring i førelse af alle typer straffesager
 • Arbejder både med mindre alvorlige sager, samt store komplekse sager vedrørende narko, våben, røveri, drab, drabsforsøg, brandstiftelse, terror, menneskehandel, økonomisk kriminalitet, mv
 • Et unikt og grundigt indblik i politiets og anklagemyndighedens arbejdsmetoder
 • Et optimalt forsvar - Både i store sager og i mindre sager og i såvel Byret, Landsret som Højesteret

Advokaterne er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet, og advokaterne følger Advokatsamfundets regler for advokatetik og god advokatskik. Vores rådgivning er baseret på dansk ret.

Advokatanpartsselskabet Per Bengtsson og Advokatfirmaet Anders Riisager har tegnet ansvarsforsikring efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Kendetegnede for vores indsats er: Engagement, Professionalisme, Erfaring og Tilgængelighed. Vi arbejder engageret og professionelt, og kan med vores viden og mangeårige erfaring fra anklagemyndigheden sikre et godt resultat i retten.

Se mere

Profiler

Advokat Per Bengtsson

Advokat Per Bengtsson

 • Stor erfaring som forsvarer igennem 14 år. I den periode har Per kun beskæftiget sig med strafferet og har opnået speciale i førelse af bl.a. sager om våben, narko, røveri, drab, drabsforsøg, menneskehandel og terror.
 • Før Per blev forsvarer, var han anklager i flere år og finder derfor hurtigt de svage punkter i politiets sag mod dig. Dit forsvar bliver derfor lige fra begyndelsen tilrettelagt på den helt rigtige måde, så du sikres det bedste resultat.
 • Per har desuden arbejdet hos Politiets Efterretningstjeneste i flere år, og fået et stort kendskab til terrorlovgivningen og retspraksis på området.
 • Hvis du er sigtet eller tiltalt i en sag vedrørende terror, vil Per derfor kunne give dig et meget stærkt forsvar.
 • Per har møderet for såvel Byret som Landsret og Højesteret

E-mail: pbe@pbelaw.dk; mobil: +45 2361 5292

Advokat Anders Riisager

Advokat Anders Riisager

 • Mere end 30 års erfaring med straffesager, herunder 20 år som vicestatsadvokat ved Statsadvokaten i København, inklusiv det ledelsesmæssige ansvar for hvilke byretsdomme der skal ankes til Østre Landsret. Anders har derfor et særdeles grundigt indblik i straffesager – både teoretisk og praktisk.
 • Har ført alle typer af straffesager – fra særlovssager, økonomiske sager, narkosager og drabssager til terrorsager
 • Et unikt og grundigt indblik i politiets og anklagemyndighedens arbejdsmetoder sikrer dig en effektiv og grundig analyse af din straffesag med fokus på sagens svage punkter. Derved sikres det mest optimale forsvar. Både i store sager og i mindre sager og i såvel byret som landsret.
 • Anders er indehaver af Advokatfirmaet Anders Riisager (CVR nummer 42073814) – i kontorfællesskab med Advokatanpartsselskabet Per Bengtsson.

E-mail: ari@pbelaw.dk; mobil: +45 4191 0374


Advokat Michael Jørgensen

Advokat Michael Jørgensen

 • Michael har beskæftiget sig med straffesager i over 30 år. Han har blandt andet været politiadvokat i Drabsafdelingen i Københavns Politi i mere end 10 år, hvor han havde ansvaret for den juridiske behandling af sagerne. Desuden har han arbejdet ved Statsadvokaten og som Vicegeneralauditør i forsvaret. Han har været Advokaturchef på Station Bellahøj og ved TFØ og har behandlet sager om såvel "almindelig" og personfarlig kriminalitet som organiseret kriminalitet. Michael har således et bredt kendskab til strafferettens forskellige problemstillinger.
 • Michael har skrevet bogen "Praktisk behandling af straffesager". Han har desuden undervist på Politiskolen og har i en årrække været ekstern lektor ved Københavns Universitet i faget Statsret.
 • Michael har i de sidste fem år arbejdet som forsvarsadvokat og bruger sin store erfaring til at udføre dette arbejde, med klienten i centrum.
 • Michael har møderet for Byret, Landsret og Højesteret.

E-mail:mij@pbelaw.dk; mobil: +45 5179 0588

Advokatsekretær Henriette Hvenegaard

Advokatsekretær Henriette Hvenegaard

 • Henriette har stor erfaring med den praktiske håndtering af straffesager. Henriette bistår med besvarelse af opkald, og arrangerer besøg i arrester og sikrede institutioner og behandler effektivt andre praktiske spørgsmål – herunder sørger hun for kontakt til -og orientering af familie mv.
 • Henriette vil løbende holde dig underrettet om sagens gang – og altid med venlighed, effektivitet og engagement.

E-mail:sekretaer@pbelaw.dk; mobil: +45 5179 7720


Dit valg af forsvarer

I Danmark er der frit forsvarervalg og du er derfor altid berettiget til selv at vælge din forsvarer.

Dit valg af forsvarsadvokat kan gøre en væsentlig forskel for dig hvis du står i en situation hvor en retssag venter.

Hvis du bliver varetægtsfængslet, får du ved grundlovsforhøret beskikket en forsvarer, men du er altid berettiget til at udskifte din beskikkede forsvarer, hvis du ikke er tilfreds.

Ombeskikkelse kan ske ved, at du i arresten beder fængselspersonalet om at få udleveret en blanket, som du skal udfylde med bl.a. navnet på den nye forsvarer, som du ønsker.

Fængselspersonalet sender herefter blanketten til retten og/eller den nye forsvarer. Du kan også vælge at bede den politimand som er sagsbehandler på din arrestantsag om at hjælpe med ombeskikkelsen.

Du skal regne med, at der går 1-2 uger før ombeskikkelsen er på plads.

Vilkår

Advokatanpartsselskabet Per Bengtsson indehaves af advokat Per Bengtsson. Advokatfirmaet Anders Riisager indehaves af advokat Anders Riisager.

Advokaterne agerer primært som beskikkede forsvarere i straffesager. Salæret til en beskikket forsvarer i en straffesag fastsættes af retten ud fra de vejledende takster, der findes her »

Det fremgår af taksterne, at salæret fastsættes med udgangspunkt i en timesats på kr. 1.880,- med tillæg af moms, dvs. en timesats på kr. 2.250,- inkl. moms. Salæret afholdes i første række af statskassen. Hvis klienten findes skyldig, bliver salæret efterfølgende opkrævet hos klienten. Advokatanpartselsskabet og Advokatfirmaerne anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

 • Advokatanpartselsskabet og Advokatfirmaernes forsikringer er etableret hos CNA/Hardy, Hammerensgade 6, 1., 1267 København K.
 • Vi er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

Advokaterne er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet, og advokaterne følger Advokatsamfundets regler for advokatetik og god advokatskik. Vores rådgivning er baseret på dansk ret.

Advokatanpartselsskabet og Advokatfirmaerne har tegnet ansvarsforsikring efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Se mere

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os via de anførte e-mail adresser, telefon eller denne sides formular. Vi vil sørge for at besvare din anmodning så snart som muligt.

Adresse:

Høffdingsvej 34, 2500 Valby

Tel.:

Henriette Hvenegaard: +45 5179 7720

Per Bengtsson (mobil): +45 2361 5292

Anders Riisager (mobil): +45 4191 0374

Michael Jørgensen (mobil): +45 5179 0588

Loading
Din besked er sendt. Tak!

GDPR

Advokatanpartselsskabet og Advokatfirmaerne opfylder GDPR-reglerne - GDPR står for General Data Protection Regulation, og kaldes også Databeskyttelsesforordningen, Persondataloven og Persondataforordningen.

1. Dataansvarlig

Advokatanpartsselskabet Per Bengtsson og Advokatfirmaet Anders Riisager vil i forbindelse med udøvelse af advokatbistand være dataansvarlig. Hvis du ønsker at kontakte os i relation til behandlingen af persondata, er vores kontaktoplysninger:

Høffdingsvej 34
2500 Valby
Telefon +45 51797720

Vi overholder gældende lovgivning i vores håndtering af personlige data, og vi har indrettet vores arbejdsgange og systemer således, at databeskyttelseslovgivningen overholdes.

2. Hvordan indsamler vi personoplysninger?

Vi kan indsamle personoplysninger om dig som klient, men evt. også persondata om andre personer.

3. Hvilke informationer indsamles?

Det afhænger af den enkelte sagstype, hvilke oplysninger, vi indsamler.

Vi kan f.eks. behandle følgende kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, tlf.nr, e-mail, civilstand, stilling og kontraktmæssige og familiemæssige relationer samt andre almene personoplysninger.
 • Cpr-nr.

4. Hvad er formålet med indsamlingen?

Vi behandler dine personoplysninger med det primære formål at levere kvalificeret juridisk rådgivning og sagsbehandling.

Vi indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for formålet; så hvilke oplysninger, der indsamles, afhænger derfor af sagstypen.

5. Modtagere af personoplysninger

Vi videregiver eller overlader kun dine personoplysninger, når vi har et lovligt grundlag herfor. Derfor afhænger det af vores juridiske bistand og rådgivning, hvilke modtagere, dine oplysninger evt. sendes til.

Overførsel af personoplysninger kan ske til følgende:

 • offentlige myndigheder, herunder domstole og politiet.
 • øvrige relevante professionelle rådgivere, f.eks. andre advokater.
 • vore databehandlere, som behandler data på vore vegne ved drift af vores respektive virksomheder.

6. Det juridiske grundlag for behandlingen

Vi kan behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at undersøge og opfylde en sag, som du er part i.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger derudover af legitime interesser i varetagelse af dine interesser.

7. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Vi vil besvare din anmodning inden for 1 måned.

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig.

Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, men ikke dem som vi efter lovgivningen er pålagt at skulle gemme i en periode, eller som vi af anden årsag er nødsaget til at beholde i en periode, f.eks. med henblik på at kunne dokumentere den ydede rådgivning.

Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling af de pågældende oplysninger ophører, medmindre vi efter lovgivningen er forpligtet til at behandle personoplysningerne, eller hvis vi af anden årsag ser os nødsaget til at beholde oplysningerne i en periode, f.eks. med henblik på at kunne dokumentere den ydede rådgivning.

Ovennævnte rettigheder kan være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder samt reglerne om advokaters tavshedspligt.

8. Sletning af data og sikkerhed

Elektroniske og fysiske sager slettes/destrueres snarest muligt efter at sagen er afsluttet.

Vi beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne sikkerhedsprocedurer til beskyttelse af dine personoplysninger mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Vore sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den teknologiske udvikling.

Såfremt der sker et sikkerhedsbrud, der medfører en konkret risiko for dig for ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi hurtigst muligt underrette dig om sikkerhedsbruddet.

9. Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager vedrørende vores behandling af personoplysninger, kan du henvende dig skriftligt til os.

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage rettes til Datatilsynet, se www.datatilsynet.dk.